Pohádky pro děti: Víte jaký mohou mít vliv na výchovu a rozvoj dětí?

27. 02. 2024

Co je to pohádka?

Pohádka je krátký literární útvar, který vypráví o neobvyklých a nadpřirozených událostech, postavách a prostředích. Je obvykle určena pro dětské publikum, ale může být zajímavá i pro dospělé.

Pohádka se vyznačuje několika charakteristickými prvky, jako jsou:

 • Jednoduchá a srozumitelná forma a jazyk
 • Symbolický a metaforický význam
 • Časté opakování a rytmus
 • Používání čísel, barev, zvířat a rostlin jako atributů postav a děje
 • Kontrast mezi dobrem a zlem, krásou a ošklivostí, chudobou a bohatstvím, štěstím a neštěstím
 • Výskyt magie, kouzel, proměn, zázraků a záhad
 • Typizované a anonymní postavy, jako jsou princezny, králové, draci, víly, čarodějové, zvířata s lidskými vlastnostmi
 • Otevřený a nejednoznačný konec, který nechává prostor pro interpretaci a fantazii

Pohádka patří mezi nejstarší a nejrozšířenější literární žánry. Původně se předávala ústně z generace na generaci a odrážela kulturní, historické a sociální podmínky daného místa a doby. Později se začala zaznamenávat písemně a upravovat podle literárních norem a estetických kritérií. Mezi nejznámější sběratele a tvůrce pohádek patří bratři Grimmové, Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Oscar Wilde, Lewis Carroll, Antoine de Saint-Exupéry a mnozí další. Starší generace s láskou vzpomíná na zfilmované pohádky, jako je Pat a Mat, Maxipes Fík, Krteček, Bořek Stavitel nebo Jen počkej zajíci. V současné době jsou dětem mnohem známější pohádky jako Tlapková Patrola, Mašinka Tomáš, Mimoňové nebo pohádky s různými superhrdiny. Některé děti si postavy oblíbí natolik, že po rodičích chtějí jejich figurky nebo potisky s oblečením. Najít můžete trička s poníky z My Little pony pro holčičky i chlapecké tepláky se Spidermanem.

Jak pohádku odlišit od jiných žánrů a jak se vyvíjela?

Od jiných literárních žánrů se pohádka liší tím, že nepodléhá pravidlům reality, logiky nebo pravděpodobnosti. Naopak je založena na fantazii, kreativitě a emocích. Pohádka je také více univerzální a nadčasová než například román, povídka nebo novela, které jsou spjaty s konkrétním historickým a kulturním kontextem. Pohádky se zaměřují spíše na morální a etické hodnoty, než na psychologickou nebo sociální analýzu postav a situací. Podle toho, jak se měnily potřeby, zájmy a vkus posluchačů a čtenářů, se pohádka vyvíjela v historii a v různých kulturách. V minulosti odrážela různé mytologické, náboženské a filozofické vlivy, které formovaly světonázor a hodnoty lidí. Stala se nejen zábavou, ale také prostředkem kritiky, satiry nebo propagandy v určitých obdobích a režimech.

Pohádka je tedy živý a dynamický literární žánr, který neustále reaguje na změny společnosti a kultury.

Kde všude se objevují pohádky?

Tento oblíbený literární žánr se objevuje v různých formách a médiích. Dnes se již s pohádkami málokdy setkáváme v psané formě, jako jsou knihy, časopisy nebo noviny. Mnohem častější jsou pohádky v televizi, videohrách a na dalších digitálních platformách, jako je internet, mobilní aplikace nebo sociální sítě. Setkat se s nimi můžeme také v divadle nebo v komiksech, kde se pohádky převádějí do vizuálního a zvukového umění. Pohádky se tak stávají součástí naší každodenní zábavy a kultury. Pohádky v různých médiích mají své výhody i nevýhody. Na jedné straně nám nabízejí nové možnosti prožití a pochopení pohádkových příběhů, postav a prostředí.  Na druhé straně nám mohou omezovat naši vlastní fantazii a kreativitu, když nám předkládají hotové obrazy a zvuky. Pohádky v různých médiích také vyžadují různé způsoby vnímání a interpretace. Ne všechny formy pohádky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie dětí.

Vliv pohádek na výchovu a rozvoj dítěte

Pohádky jsou důležitou součástí rozvoje dítěte, protože podporují jeho fantazii, kreativitu, jazykové dovednosti a morální hodnoty. Nabízejí možnost prožít různá dobrodružství, poznat nové světy a postavy, učit se z jejich chyb a úspěchů a zároveň si užít zábavu a napětí. Také pomáhají dítěti zpracovávat své emoce, obavy a touhy a nacházet řešení pro své problémy. Pohádky jsou tedy nejen zdrojem zábavy, ale i vzdělání a seberozvoje pro dítě.

Rozvoj fantazie a kreativity

Pohádky jsou jedním z nejlepších zdrojů inspirace a stimulace pro dětskou fantazii a kreativitu. Děti se při poslechu nebo čtení pohádek vžívají do různých rolí, situací a světů, které si samy dotvářejí a doplňují podle svých představ. Pohádky jim umožňují prožít dobrodružství, napětí, radost, smutek, strach nebo naději. Pohádky jim také nabízejí možnost vyjádřit svou osobnost, názory a pocity prostřednictvím kreslení, malování, psaní, hraní, zpívání nebo tancování. Všemi těmito způsoby se dá příběh odvyprávět.

 Náš tip: Víte, jak rozvíjet v dětech lásku ke kreslení a malování dalšími způsoby?

Podle odborníků je důležité podporovat děti v jejich kreativním vyjadřování a poskytnout jim vhodné nástroje, prostor a inspiraci. Můžete jim například ukázat různé obrázky nebo si s nimi vytvořit vaší vlastní pohádku. Děti si tak mohou rozvíjet své schopnosti, talenty a sebevědomí.

Řešení problémů a překonávání překážek

Pohádky jsou plné problémů a překážek, které musí hlavní postavy řešit a překonat, aby dosáhly svých cílů. Například Popelka musí uniknout zlé maceše a sestře, najít si prince a vrátit se domů před půlnocí. Otesánek musí utéct od zlého čaroděje, který ho chce sníst. Červená Karkulka musí doručit košík babičce a vyhnout se vlkovi. Pohádky učí děti, jak se vypořádat s různými problémy a překážkami, které je mohou potkat i v reálném životě.

Pohádky jim ukazují, že problémy a překážky: 

 • Jsou součástí života a je třeba jim čelit, ne se jim vyhýbat nebo se jim poddat.
 • Jsou výzvou, která nás nutí být flexibilní, adaptabilní, inovativní a odvážní. Musíme být schopni změnit svůj plán, přizpůsobit se novým situacím, vymyslet nová řešení a překonat své strachy.
 • Jsou příležitostí, která nás učí novým dovednostem, poznatkům a zkušenostem. Můžeme se naučit logicky, analyticky a kriticky myslet, spolupracovat, komunikovat, respektovat ostatní a pomáhat si navzájem.
 • Jsou motivací, která nás žene k našim snům, cílům a přáním. Musíme mít jasnou vizi, čeho chceme dosáhnout, a pracovat na tom s nadšením, vytrvalostí a odhodláním.

Děti se díky pohádkám učí, jak se připravit na budoucnost. Pohádky jim totiž názorně předvádějí, že svět není jen černobílý, ale plný možností, změn a nečekaných situací, které vyžadují tvořivost a schopnost se rozhodovat. Ukazují, že každý člověk může ve stejné situaci reagovat jiným způsobem a učí je, že každý problém má mnoho různých řešení. Pohádky dětem také pomáhají poradit si s tím, co je trápí nebo co zažívají v každodenním životě. Pohádkové postavy prožívají podobné věci jako my – neúspěch, ztrátu, strach, smutek nebo osamělost. Pohádky nám ukazují, jak se s tím vyrovnat.

Inspirujte se: Knížky s pohádkami je dobré mít na takovém místě v dětském pokoji, kam bude mít dítě snadný přístup. Knihovna je jen jednou z věcí, které by v žádném dětském pokojíčku neměly chybět. Jak zařídit dětský pokojíček před začátkem školy a školních povinností?

Rozvoj jazyka a komunikace

Pohádky jsou také vynikajícím prostředkem pro rozvoj jazyka a komunikace u dětí. Obsahují bohatý a rozmanitý jazyk, který děti seznamuje s novými slovy, frázemi, obraty a výrazy. Díky pohádkám se děti učí zlepšovat svou gramatiku, výslovnost a porozumění, protože jim ukazují, jak se správně a srozumitelně vyjadřovat. Pohádky také podporují dětskou schopnost komunikovat své myšlenky a pocity, dávají dětem totiž příležitost sdílet své názory, otázky, zážitky a fantazie s ostatními. Další výhodou pohádek je, že napomáhají dětem navazovat sociální kontakty, protože jim umožňují spolupracovat, diskutovat, vyjednávat, respektovat jiné názory a porozumět různým lidem a kulturním rozdílům.

Pomoc při čtení a psaní

Pohádky jsou také skvělou motivací pro děti ke čtení a psaní. Budí v dětech zájem o literaturu, protože jim nabízejí zajímavé a napínavé příběhy, které je vtáhnou do děje. Také rozvíjejí dětskou slovní zásobu tím, že představují různé jazykové prostředky, jako jsou přirovnání, metafory, rýmy, přísloví nebo slovní hříčky. Kromě toho podněcují děti k psaní a vytváření vlastních příběhů, protože jim dávají vzor, jak vytvořit zajímavou postavu, prostředí, konflikt a rozuzlení. Pohádky také učí děti respektovat pravidla psaného jazyka, jako jsou interpunkce, velká písmena, odstavce nebo stylistika. Navíc přispívají k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí, protože jim pomáhají porozumět struktuře, obsahu a kontextu textu, rozlišovat hlavní a vedlejší myšlenky, identifikovat hlavní téma a poselství příběhu, odlišovat fakta od fikce a kriticky zhodnotit informace. Pohádky také přispívají k rozvoji psané gramotnosti dětí, protože jim pomáhají plánovat, organizovat, formulovat a prezentovat své myšlenky, argumenty a názory, používat různé styly a žánry psaní, upravovat a zlepšovat své texty.

 Mohlo by vás zajímat: Děti se učí nejen ve škole, ale také doma. Na to byste měli myslet nejen při výběru a čtení pohádek, ale také v každodenním životě. Je potřeba je naučit, jak se chovat k ostatním lidem, věcem i přírodě. Víte, jak být pro děti správným vzorem v oblasti třídění odpadu a výchově k udržitelnosti?

Rozvoj mluvení a poslechu

Pohádky jsou také účinným nástrojem pro rozvoj mluveného projevu a poslechu. Děti se díky nim zdokonalují ve fonetických a fonologických dovednostech, jelikož se učí rozlišovat a vyslovovat různé hlásky, slabiky a slova. Také napomáhají rozvoji prozodických dovedností, díky nímž se děti učí používat správný tón, intonaci, rytmus a důraz ve svém projevu. Navíc pomáhají dětem zlepšit jejich mluvený projev podle situace, účelu, posluchače a tématu. Pohádky pomáhají dětem rozvíjet poslechovou gramotnost, učí se naslouchat aktivně a pozorně, dobře porozumět hlavním bodům a detailům mluveného textu, reagovat na informace, pokládat si otázky a požádat o vysvětlení, vyjádřit souhlas nebo nesouhlas a poskytnout zpětnou vazbu. Mluvení dětí se stává jasnějším a srozumitelnějším, učí se používat vhodnou slovní zásobu a gramatiku, vyjadřovat své myšlenky a pocity, podporovat a zdůvodňovat své názory, představovat a popisovat různé jevy a situace a vést a udržovat konverzaci.

Rozvoj morálky a hodnot

Pohádky nejsou jen zábavou, ale také výchovným nástrojem, který pomáhá dětem poznávat sebe, druhé a svět. Na příkladech z praxe se děti učí, jak se chovat a jak ne, jaké jsou důsledky jejich činů a rozhodnutí, jak se postavit proti zlu a nespravedlnosti, jak být stateční a čestní, jak pomáhat a spolupracovat s ostatními, jak respektovat a mít rád sebe i druhé. Také představují dětem různé mravní zásady a etické postoje, které jsou platné v různých kulturách a dobách, jako jsou například lidská práva, ekologická odpovědnost, genderová rovnost a další. Další výhodou je, že napomáhají dětem utvářet svou identitu a sebevědomí, protože jim dávají možnost identifikovat se s různými pohádkovými postavami, které mají podobné vlastnosti, problémy, touhy a sny jako ony. Například pohádka O Červené Karkulce učí děti být opatrné a obezřetné, když se setkávají s cizími lidmi nebo zvířaty, kteří by jim mohli ublížit. Pohádka také ukazuje, jak důležité je poslouchat rady rodičů a starat se o své blízké. Když si přečteme nebo poslechneme tuto pohádku, můžeme se zeptat dětí: Co byste udělaly, kdybyste potkali vlka v lese? Proč je špatné lhát nebo podvádět? Jak byste pomohli babičce, kdyby byla nemocná?

Vaše děti si nemusí své oblíbené pohádky užívat jen v knihách nebo u televize. Pokud se s nějakou pohádkovou postavou ztotožní, rádi ji kolem sebe uvidí mnohem častěji. Vybrat jim můžete například pohádkové dekorace do pokojíčku.

Jak vybírat vhodné pohádky pro děti

Pohádky jsou různorodé a ne všechny jsou vhodné pro děti. Některé pohádky mohou být příliš násilné, děsivé, smutné nebo nevhodné pro dětskou psychiku. Proto je důležité vybírat pohádky podle věku, zájmů a potřeb dětí. Některé tipy, jak to udělat, jsou:

 • Čtěte si recenze, anotace nebo ukázky pohádek, abyste zjistili, o čem jsou, jaký mají styl, jazyk a obsah. Vyberte si pohádky, které jsou přiměřené věku, slovní zásobě a úrovni porozumění dětí.
 • Pozorujte reakce dětí na pohádky, které jim čtete nebo pustíte. Všimněte si, zda jsou děti zaujaté, zvědavé, pobavené, nadšené, uvolněné nebo naopak znuděné, zmatené, vystrašené, smutné nebo rozrušené. Podle toho upravte výběr nebo způsob podání pohádek.
 • Komunikujte s dětmi o pohádkách, které jim čtete nebo pustíte. Ptejte se jich, co se jim na pohádce líbilo nebo nelíbilo, co je na pohádce zaujalo nebo překvapilo, co by na pohádce změnili nebo co by k ní přidaly.
 • Vysvětlujte jim, co znamenají slova, výrazy nebo symboly, kterým nerozumí. Pomáhejte jim pochopit poselství, hodnoty nebo ponaučení, které pohádka nese. Podněcujte je k tomu, aby si vytvořili vlastní názor, postoj nebo hodnocení pohádky.

Jak se vyhnout nevhodným pohádkám?

Pokud jste někdy viděli, jak se chovají postavy v oblíbených kreslených pohádkách, jako jsou například Simpsonovi nebo Prasátko Pepa, určitě vás nepřekvapí, kde může nastat problém. Děti jsou jako houby – nasávají vše, co vidí ve svém okolí, a rády opakují. Někdy i to, čemu ještě vůbec nerozumí. Chování našich dětí není ovlivněno jen tím, co je sami učíme, ale i tím, co vidí u ostatních. Když mohl Bárt v televizi rozbít okno školy kamenem, a tak se tomu smál, proč myslíte, že to nezkusí váš malý darebáček? Prasátko Pepa nikdy neposlouchá své rodiče, je závistivé a mstivé, to asi nebude ten nejlepší vzor pro vašeho prcka, že? Vybírejte takové pohádky, které mají opravdu pěkné ponaučení, není v nich násilí, ničení, ubližování… ale naopak tvoření, krása přírody, objevování, spolupráce, naslouchání a další hodnoty, které chcete svému dítěti předat.  

Nejlepší pohádky pro děti budou rozvíjet psychické schopnosti vašeho dítěte, jeho komunikační a sociální dovednosti a vám ušetří křik věty: “Kdes tohle zase viděl” rozléhající se po domě.

Závěr

Pohádky jsou tedy mnohem více než jen zábava. Jsou to mocné a účinné prostředky, které přispívají k celkovému rozvoji dětí v různých oblastech. Mohou dětem přinášet radost, ponaučení, inspiraci a naději. Pohádky jsou jako mosty, které dětem pomáhají překonávat rozdíly, pochopit sebe i druhé a spojovat se s minulostí, přítomností i budoucností. Mohou sloužit i jako zrcadla duše, která dětem ukazují, kdo jsou, co chtějí, co mohou a co by měli být. Vybírejte je tedy pečlivě a nenechávejte své děti koukat na cokoliv, co zrovna běží v televizi. Raději si předem ověřte, jak se k sobě postavy v pohádce chovají a co je jejím hlavním poselstvím.

Článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s: PoctiveSEO: Naučte se, jak psát články, které vydělávají. Autorka: Hanka Kryzánková, SEO copywriterka

_________________________

Zdroje:

https://www.ustavprava.cz/blog/2019/03/pohadkovy-svet-ditete-psychologie-pohadek/

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/10327/pohadky_a_jejich_vliv_na_psychicky_vyvoj_ditete___ke_stazeni.pdf 

https://www.detskepomucky.cz/blog/proc-jsou-pohadky-pro-deti-dulezite/

https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/14795/jur%C3%A1nkov%C3%A1_2011_bp.pdf?sequence=1

http://www.supermamina.cz/clanky/volny-cas/vliv-pohadek-na-deti-1/

https://theses.cz/id/2o6wet/STAG92081.pdf

Články

Pohádky pro děti: Víte jaký mohou mít vliv na výchovu a rozvoj dětí?

Pohádky pro děti: Víte jaký mohou mít vliv na výchovu a rozvoj dětí?

Pohádky jsou neodmyslitelnou součástí našeho dětství. Kdo z nás si nepamatuje, j ...

Děti a sport: jak připravit dítě na jeho sportovní cestu

Děti a sport: jak připravit dítě na jeho sportovní cestu

Sport hraje klíčovou roli v rozvoji dětí, a to nejen z hlediska fyzického zdra ...

Návyky je dobré budovat od mala: Jak vzdělávat děti v oblasti ústní hygieny

Návyky je dobré budovat od mala: Jak vzdělávat děti v oblasti ústní hygieny

Při snaze o vypěstování celoživotních návyků v oblasti zdraví a pohody je nejdůl ...

Jak připravit prvňáčka a celou rodinu na nástup do školy a jak vybrat školní batoh

Jak připravit prvňáčka a celou rodinu na nástup do školy a jak vybrat školní batoh

Příprava celé rodiny na nástup prvňáčka do školy je důležitá, protože se jedná o ...

Podzim je tu: rady pro rodiče, jak podpořit dětské fyzické i duševní zdraví v chladných podzimních dnech

Podzim je tu: rady pro rodiče, jak podpořit dětské fyzické i duševní zdraví v chladných podzimních dnech

Podzim už je tady v celé své kráse. A s ním přichází i změny počasí. Pro každého ...

Co by měl splňovat dětský koutek?

Co by měl splňovat dětský koutek?

Pokud se chystáte vytvořit dětský koutek ve vaší firmě, je zde několik věcí, kte ...

Skládání puzzle - jeho přínosy pro děti a jaké vybírat puzzle pro děti podle věku

Skládání puzzle - jeho přínosy pro děti a jaké vybírat puzzle pro děti podle věku

 A co to přináší nám dospělým? Různé typy puzzle jsou oblíbenou hračkou a vypada ...

Skládání puzzle - malé velké radosti

Skládání puzzle - malé velké radosti

V dnešním světě je těžké udržet si klidnou mysl a dobrou náladu. Tak co třeba vy ...

Mají všechny děti šťastné rodiče a přirozené rodinné prostředí?

Mají všechny děti šťastné rodiče a přirozené rodinné prostředí?

Někdy se stane, že shodou náhod, které možná náhodami nejsou, se seznámíte se za ...

Pro a proti: Montessori přístup a děti se speciálními potřebami

Pro a proti: Montessori přístup a děti se speciálními potřebami

Je Montessori prostředí a Montessori škola vhodná pro děti se speciálními potřeb ...

Nejste na to sami - Tipy pro rodiče dětí se speciálními potřebami

Nejste na to sami - Tipy pro rodiče dětí se speciálními potřebami

Péče o dítě se specifickými potřebami je náročná a připomíná trochu centrifugu. ...

Relaxační aktivity pro děti a celou rodinu

Relaxační aktivity pro děti a celou rodinu

Děti nám zůstaly doma, na chvíli to nevypadá, a ještě k tomu se snažíme omezit p ...

Tipy, jak naučit děti zacházet s penězi. Začněte u kapesného – Kdy, kolik a jak?

Tipy, jak naučit děti zacházet s penězi. Začněte u kapesného – Kdy, kolik a jak?

Lámete si hlavu jako mnozí rodiče s tím, v kolika letech začít dávat dítěti prvn ...

"Slow toys" - udržitelné eko hračky

"Slow toys" - udržitelné eko hračky

Slow Food a Slow Fashion a nyní Slow Toys? Vyhněte se nekvalitním hračkám a inve ...

Chystáte se na zimní výlet? Máme pro vás 4 tipy, jak se s dětmi zabavit ve vlaku

Chystáte se na zimní výlet? Máme pro vás 4 tipy, jak se s dětmi zabavit ve vlaku

Utíká čas strávený ve vlaku pomalu vám i dětem? K tomu, abyste se na společné ce ...

Proč pořídit deník dětem i sobě?

Proč pořídit deník dětem i sobě?

Také si rádi prohlížíte staré fotografie a probíráte se vzpomínkami? I v dnešní ...

3 hudební nástroje, které si s dětmi snadno vyrobíte doma

3 hudební nástroje, které si s dětmi snadno vyrobíte doma

Hudebních nástrojů není nikdy dost – stejně jako písniček a říkadel. Zpříjemněte ...

Proč si s dětmi začít zpívat, i když si myslíte, že to neumíte

Proč si s dětmi začít zpívat, i když si myslíte, že to neumíte

Zpíváte si doma s dětmi každý den? Společný zpěv i hraní na hudební nástroje při ...

3 tipy, jak si s dětmi užít podzim jako z Ladových obrázků

3 tipy, jak si s dětmi užít podzim jako z Ladových obrázků

Každé roční období má svoje kouzlo a přináší nové zážitky vám i dětem. Inspirujt ...

Senzitivní období u dětí - existují, nebo ne?

Senzitivní období u dětí - existují, nebo ne?

Senzitivní období je období, kdy děti vyhledávají nějaké činnosti a jsou jimi fa ...

Co přibalit dětem na prázdniny u moře, k babičce nebo na tábor?

Co přibalit dětem na prázdniny u moře, k babičce nebo na tábor?

Ať už se s dětmi letos chystáte k moři, nebo je vyšlete na prázdniny k prarod ...

Otevírání studánek - rituál s dětmi

Otevírání studánek - rituál s dětmi

Konec května býval tradičně spojován se slavností otevírání studánek. Obnovte s  ...

5 tipů, jak vést děti zábavným způsobem k ekologii nejen na Den Země

5 tipů, jak vést děti zábavným způsobem k ekologii nejen na Den Země

Jak nejlépe docílíte toho, aby vaše děti smýšlely ekologicky po celý život? Veďt ...

Postarejte se s dětmi o ptáčky na konci zimy

Postarejte se s dětmi o ptáčky na konci zimy

Většina dětí je fascinována zvířaty a v létě chodí ráda do zoo, na farmy a selsk ...

Vyrobte si s dětmi vlastní svíčky nejenom na Hromnice

Vyrobte si s dětmi vlastní svíčky nejenom na Hromnice

Kdo z nás by neznal pranostiku „Na Hromnice o hodinu více“? Tento tradiční sváte ...

Hry ve sněhu, které budou bavit vás i vaše děti

Hry ve sněhu, které budou bavit vás i vaše děti

Už jste postavili sněhuláka, hráli koulovačku, vytvářeli sněhové andělíčky… a ni ...

Přijde k vám letos Ježíšek?

Přijde k vám letos Ježíšek?

S příchodem adventu se na sociálních sítích stále častěji objevují diskuze o tom ...

Netradiční tipy, jak si s dětmi užít Mikuláše

Netradiční tipy, jak si s dětmi užít Mikuláše

Těší se vaše děti na Mikuláše, nebo mají jeho svátek spojený spíše se strašideln ...

Oslavte s dětmi svátek svatého Martina

Oslavte s dětmi svátek svatého Martina

Pokud vás ze svatomartinských tradic doposud zajímalo jen mladé víno, máme pro v ...

Mámo, táto - pojď si číst!

Mámo, táto - pojď si číst!

Patřím ke generaci Husákových dětí a máma, která mi čte pohádku před spaním, je ...

Připravuje běžná škola děti na život?

Připravuje běžná škola děti na život?

České školství vychází z modelu zavedeného Marií Terezií – před tabulí stojí uči ...

Děti na palubě

Dítě na palubě

Normalizace i okurková sezóna v plném proudu a já ve věku 10 let vyrážím s rodič ...

Mamiee blog

Neztratit nadšení

Poslední den ve školce. Poprvé jsme do ruky dostali příbor, servíroval se řízek ...

5 důvodů, proč podporovat volnou hru u dětí a proč tomu věřím

5 důvodů, proč podporovat volnou hru u dětí a proč tomu věřím

Když jsme byli děti, bylo hraček dost, ale z dnešního pohledu to bylo málo. Není ...

Mamiee blog

Předčasně svobodné děti

„Na začátku života svoboda neexistuje…“, rok a půl stará vzpomínka. Sedím v býva ...

Děti, samostatnost a svoboda

Děti, samostatnost a svoboda

Kdo by viděl ve žlutém cedníku, co se ještě před chvílí povaloval na písku, král ...

Opičárny aneb jak vychovat originál

Opičárny aneb jak vychovat originál

Nápodoba je jedním ze základních principů výchovy. Děti se zkrátka dívají, co dě ...

Státní školka, nebo ta lesní? Venku je všechno jednodušší.

Státní školka, nebo ta lesní? Venku je všechno jednodušší.

Proč byste pro své dítě měli vybrat lesní školku? Určitě vás napadne, že pobyt n ...

FENG SHUI v pokoji školáka

FENG SHUI v pokoji školáka

Feng shui "říká", že prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, bydlíme i sníme, ve ...

Léto s dětmi aneb co se může hodit pro prázdninová dobrodružství

Léto s dětmi aneb co se může hodit pro prázdninová dobrodružství

Děti mají před sebou ještě druhou polovinu prázdnin. Podívejte se, co si vzít se ...

Nástup do školy - milník pro děti i rodiče

Nástup do školy - milník pro děti i rodiče

Je to pořádný milník - máme prvňáčka. A právě nástup prvňáčků budí v rodinách em ...

Dětská etiketa u stolu

Dětská etiketa u stolu

Jak zvládnout stolování dětí s grácií a nadhledem.

O rodičích a dětech

O rodičích a dětech

Téma, které obsahuje tolik radostí všedních dní, ale také starostí...V dnešní us ...

Tátové - vaše nálady - dobré i špatné - mají vliv na děti

Tátové - vaše nálady - dobré i špatné - mají vliv na děti

Maminky jsou středem každé rodiny a jejich nálada se dotýká každého, kdo žije po ...

Učte své děti hrou

Učte své děti hrou

Rozhovor o Mamiee pro Hrajemesi.cz.

K čemu jsou pro děti dobré imaginární hry?

K čemu jsou pro děti dobré imaginární hry?

Když se mluví o výhodách hraní založeném na představivosti, tak se většinou mluv ...

Začátek školního roku aneb jak propustit děti

Začátek školního roku aneb jak propustit děti

Určitě to znáte: Zápřah. Měsíce a týdny, kdy se modlíte, ať už je konečně zralé. ...

Proč je důležité, aby děti spaly s kočkou v posteli?

Proč je důležité, aby děti spaly s kočkou v posteli?

Tak odpověď na tuto otázku najdete ve veselé knížce, kterou vytvořili argent ...

Pro souhlas s použitím analytických, personalizovaných a reklamních cookies pro eshop Mamiee.cz klikněte na tlačítko "Souhlasím"Další informace

SouhlasímNastavení